Coming Home

A Walking Sim

A walking simulator by Yuxin Gao and Chenwei Jin

Audio by Rachel Wang

Play the game here: 

https://chenwei-jin.itch.io/coming-home

Coming Home.jpeg